Covid Informed

Healthwise cov ntaub ntawv nyeem

Cov ntaub ntawv kev cob qhia txog kev noj qab haus huv tau muab los ntawm lub koomhaum Healthwise, uas yog ib tug tswv koom tes nrog txheejtxheem INFORMED. Lub koomhaum Healthwise (healthwise.org) muab cov ntaub ntawv pov thawj-raws li kev noj qab haus huv rau zej zog, tsev kho mob, thiab cov ntaub ntawv kho mob nyob rau saum huab cua (electronic medical record) (EMR). Muaj ntau tus neeg tau siv Healthwise cov ntaub ntawv los kawm txog kev txiav txim siab txog kev noj qab haus huv. Thov kev koom tes es qho sau ntawm tawm tswv yim qhia peb lossis qhia cov ntaub ntawv no rau koj lub zej zog.

Tagnrho

Kuajmob

Txhajtshuaj Tivthaiv

Kev noj qab haus huv

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.