Covid Informed

Covneeg Tuav Huav Haujlwm Kev Nyabxeeb

Haistxog Cov Covneeg Tuav Huav Haujlwm Kev Nyabxeeb Hauvzos rau Txheejtxheem INFORMED:

Covneeg Tuav Huav Haujlwm Kev Nyabxeeb Hauvzos rau Txheejtxheem INFORMED yog tus raug xaiv los ua tus cobqhia lwmtus hauv nws lub zejzog kom paub ceevfaj thaum muaj kabmob COVID-19 thoob nriajteb. Tus neeg ua haujlwm tshawbfawb tau cobqhia nws kom paub COVID-19 cov xwm tawm tshiab.

Peb covneeg ua haujlwm rau kev nyob nyabxeeb no raug xaiv vim lawv cwjpwm kajlig, sibraug zoo tau nrog neeg, qhib siab, thiab txawj sibtham txhawb kev nyob nyabxeeb rau neeg zejzog. Lawv yuav coj kev cobqhia nyob nyabxeeb txog kabmob COVID-19, kom ntsiablus tseemceeb tshaj mus txog txhua tus neeg zejzog los ntawm kev sib saibtaus tibneeg tej kablig kevcai uaneej thiab hais lwmyam lus kom zoosiv.