Covid Informed

informed logo

Txheejtxheem Homphiaj Tsevneeg Nyabxeeb –

Kom Paubmeej Kev Nyob Nyabxeeb

“INFORMED” yog ib qhov kev tshawbfawb nrog neeg Esxias rau lub homphiaj yuav qhia txog COVID-19 cov xwm tshwm tshiab tshiab. “INFORMED” teev txog “Tshwjxeeb Tsevneeg thiab Nyias Tuskheej Limxeeb Lus Cobqhia” (“Individual and Family Orientated Responsive Messaging Education”).

Lub niam tswvyim ntawm INFORMED yog xav kom paubmeej thiab txhimkho kev cheemtsum rau kev kuaj & txhajtshuam tivthaiv kabmob COVID-19. Peb ciasiab yuav muab yam tshiab uas txhawb paub txog COVID-19 txojkev uas hloov ceevceev. Ntxivntawd, peb yuav ceebtoom yam hloov tshiab thiab txhimkho peb cov lus kom haum li peb cov neej zejzog qhia qhia tuaj. Peb xav pab cov haivneeg Suav, Nyablaj, & Hmoobng Miskas kom paub ntxiv txog kev kuaj & txhajtshuaj tivthaiv COVID-19, thiab paubmeej rau kev txiavtxim siab yuav tswjfwm raukev kuaj & txhajtshuaj tivthaiv COVID-19

logos

Peb Lub Txheejtxheem Tsev Neeg Txoj Kev Nyabxeeb (INFORMED) no tua kev txhawb nqa los ntawm lub koom haum National Institutes of Health under Award Number 3R01DA036749-05S1. Lub tsiab lus no thiab kev lav paub no tsuas yog lub luag haujlwm los ntawm tus tswv sau xwb, nws yuav tsis muaj feem cuam los sis sawv cev ntawm lub koom haumcev ntawm lub koom haum National Institutes of Health. USCF IRB Approval Number 20-32933

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.