Covid Informed

Rubtawm cov khoomsiv ntawm INFORMED:

Koomhaum National Institutes of Health kev pab nyiaj (Research Grant Number 3R01DA036749-05S1) los cobqhia & khoomsiv ntaubntawv kom muaj txaus covneeg ua haujlwm nyob nyabxeeb siv rau kev tshawbfawb thiab cobqhia tsis them nyiaj thaum nias qhov ntiv “Rubtawm.”

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.