Covid Informed

Koj tuaj yeem tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus los ntawm Tus Kab Mob COVID-19 li cas?

Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv koj tus kheej kom txhob mob yog:

 • Txav deb ntawm thaj chaw uas muaj kev kis kab mob.
 • Zam kev sib cuag nrog cov neeg uas tuaj yeem kis tau tus kab mob.
 • Zam cov neeg coob thiab siv zog los nyob sib deb li 6 fij ntawm lwm tus neeg.
 • Ntxuav koj ob txhais tes tas li, tshwj xeeb yog tom qab koj hnoos los sis txham. Siv tshuaj ntxuav tes thiab dej, thiab sib txhuam yam tsawg kawg yog 20 vib nas this. Yog tias tsis muaj xab npum thiab dej, siv cov tshuaj ntxuav tes muaj cawv cuaj caum.
 • Zam tsis txhob kov koj lub qhov ncauj, qhov ntswg, thiab qhov muag.

Txhawm rau los pab zam kev sib kis tus kab mob mus rau lwm tus:

 • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj muaj mob los sis tau nphav tau tus kab mob. Tsis txhob mus kawm ntawv, mus ua hauj lwm los sis cov thaj chaw rau pej xeem. Thiab tsis txhob siv cov tsheb thauj mus los rau pej, caij tsheb sib koom, los sis cov tsheb ntiav tshwj tsis yog koj tsis muaj kev xaiv.
 • Looj daim ntaub npog ntsej muag yog tias koj yuav tsum mus rau thaj chaw rau pej xeem.
 • Siv daim ntaub npog qhov ncauj thaum koj hnoos los sis txham. Ces muab cov ntaub so ntswg pov tseg thiab ntxuav koj txhais tes tam sim ntawd.
 • Yog tias koj mob:
  • Tsuas tawm hauv koj lub tsev nkaus xwb yog tias koj xav tau kev kho mob. Tab sis hu rau kws kho mob lub chaw ua hauj lwm ua ntej kom lawv paub tias koj tab tom tuaj. Thiab looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
  • Looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg thaum twg los xij uas koj nyob ib ncig ntawm lwm tus neeg. Nws tuaj yeem pab nres kev sib kis tus kab mob tau.
  • Txwv kev sib cuag nrog cov tsiaj yug thiab cov neeg hauv koj lub tsev. Yog tias ua tau, nyob hauv chav pw cais thiab siv chav dej cais.
  • Tu huv si thiab tua kab mob hauv koj lub tsev txhua hnub. Siv tshuaj ntxuav tsev thiab daim ntaub muaj tshuaj tua kab mob los sis tshuaj txau tua kab mob. Ua tib zoo saib xyuas kom huv rau yam khoom uas koj tuav nrog koj ob txhais tes. Cov no suav nrog lub pob qhib qhov rooj, lub tswj taws teeb, xov tooj, thiab tus tes tuav ntawm koj lub tub txias thiab lub microwave. Thiab tsis txhob hnov qab cov txee, qaum rooj, chav dej, thiab daim ntaus ntawv ntawm lub computer.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine, Leslie Tengelsen PhD, DVM - Zoonotic Disease,

lus:

Tất cả nhũng điều hướng dẫn trên chúng ta cần phải làm đúng để tránh lây nhiễm hoặc lây nhiễm từ người khác

Tất cả nhũng điều hướng dẫn trên chúng ta cần phải làm đúng để tránh lây nhiễm hoặc lây nhiễm từ người khác

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.