Covid Informed

Cov Lus Homkheev Nug

Peb zoo siab tias koj tau zoo los ntawm tus kab mob COVID! Tiam sis, kev tiv thaiv los ntawm kev kis yuav tsis kav ntev, thiab koj tuaj yeem rov kis tau kab mob COVID ib zaug ntxiv.

Yog vim li ntawm, nws tseem ceeb los mus siv cov kev qhia txog kev tiv thaiv xws li ntxuav tes tas mus li, looj hnab npog qhov ncauj, thiab nyob tsev kom deb lwm tus neeg thaum muaj cov tsos mob thiaj li yuav tiv thaiv kom txhob kis ntxiv.

Yog hais tias koj rov hnov mob dua, koj yuav tsum rov mus kuaj.

Kev txhaj tshuaj thiaj li yuav yog txoj hau kev uas los pab tiv thiab tus kab mob COVID.


Kev Pab Cuam:
Peb paub zoo thiab nkag siab tias koj yuav muaj kev txhawj xeeb rau lub caij no. Tiam sis, nco qab ntsoov tias koj yuav tsum saib xyuas koj tus kheej ua ntej. Thaum koj saib xyuas tau koj tus kheej lawm, koj yuav muaj feem pab tau cov neeg koj hlub.

Saib xyuas koj lub nrog cev
. Noj zaub mov kom zoo rau ib ce. Mus dhia los sis mus taug kev. Teem sij hawm mus pw txhua txhua hnub thiab yuav tsum ua raws li.

Yuav tsum nrhiav kev so hlwb los ntawm kev saib, nyeem, lossis mloog xov xwm nrog rau kev mus koom kev sib nug moo thiab sib tham los ntawm kev nyob nruab ntug (social media).

Txhob siv dej caws, luam yeej, los sis lwm yam los mus pab tswj kev ntxhov siab. Nrog koj tus kws kho mob tham yog hais tias koj xav tau kev pab los mus txwv kev siv luam yeej los yog siv uas huaj sim.

Tsis txhob cia lus paj lus cua los mus raug rau koj txoj kev noj qab haus huv. Ntawm no yog ib co kev los mus nrhiav kom paub tseeb txog tej lus paj lus cua: Koj yuav tsum ceev faj txog teb yam koj pom los saib rau sau internet. Feem ntau, tib neeg tham txog tej yam uas tsis muaj tseeb thiab yog cuav. Koj yuav tsum mus tshawb seb cov xov xwm puas yuav tseeb tiag. Cov websites xws li CDC.gov thiab WHO.int yuav muaj cov ntaub ntawv uas thiaj li yog tseeb txog tus kab mob COVID.

Nug txog koj cov phooj ywg thiab tej txheeb tej ze moo. Kev nug moo thiab kev tham txog kev nyuaj siab rau cov neeg yus hlub yog ib yam uas tseem ceeb heev. Lawv kev nyob deb tsuas deb li lub xov tooj hu xwb.

Nrog koj tus kws kho mob tham txog tej yam uas koj txhawj txog, nrog rau koj tej kev nyuaj siab ntxhov plawv.

Kev Pab Cuam:

Tus neeg uas haus luam yeeb yuav ntsib teeb meem loj dua thiab yuav muaj feem nruam sim ntau dua yog lawv kis tau tus kab mob COVID. Kev haus luam yeej rhuav tshem tau lub ntsws thiab ua rau lub cev tsis muaj zog los mus tawm tsam tus kab mob.

Kev siv luam yeeb fais fab rhuav tshem tau lub ntsws thiab lub cev tib yam thiab. Cov kua ntawm cov luam yeeb fais fab muaj tshuaj phem, hlau, thiab tej yam khoom uas qhov muag tsis pom. Cov luam yeeb fais fab tsis zoo thiab muaj kev phom sij rau tib neeg.

Kev haus luam yeeb thiab luam yeeb fais fab yuav nyuab rau ib tug twg los mus raws kev caiv thiab kev ceev faj ntawm kab mob xws li kev siv ntaub npog ntsej muag. Kev haus luam yeeb fais fab muaj kev siv tes los kov ntsej muag thiab qhov ncauj tas mus li. Yog li ntawv, yuav tau tsum txiav txoj kev siv los sis haus luam yeeb thib luam yeeb fais fab.

Yog hais tias koj muaj kev txhawj xeeb txog COVID, tam sim no yog lub sij hawm zoo los txiav luam yeej los sis luam yeeb faisfab.

Kev pab xws li Asian Smokers’ Quitline yuav pab tau rau koj txiav tau luam yeej.  

 • 1-800-NO-BUTTS (Lus Mekas English)
 • 1-800-838-8917 (Lus Suav Chinese)
 • 1-800-778-8440 (Lus Nyablai Vietnamese)  
Kws tshawb fawb tau ceeb toom hais tias cov tib neeg uas nyob ze cov neeg haus luam yeeb, tshwj xeeb, cov menyuam yaus, yuav muaj feem mob hnyav dua yog hais tias lawm kis tau tus kab mob COVID.

Txawm hais tias kev tshawb fawb txog kev kis kab mob COVID los ntawm kev nyob ze rau ntawm cov neeg haus luam yeeb tsis tau paub tseeb, peb paub tau hais tias nws tuaj yeem ua rau kom lub nrog cev tsis muaj zog, ua mob rau lub caj pas, thiab ua rau kom kev ua pa nyuaj thiab muaj kab mob rau lub plawv – tag nrho muaj feem ua kom koj tus mob loj zuj zus nrog rau kev mob los ntawm tus kab mob COVID.  

Tiv thaiv koj tsev neeg, tej phooj ywg, thiab tej menyuam – Tsis txhob haus luam yeeb los sis cov luam yeeb fais fab (Vape) ze rau lawm.


Siv lub hwj tsam los mus txiav txoj kev haus luam yeeb los yog luam yeeb fais fab! Yog hais tias koj nyob nrog ib leej neeg haus luam yeeb los sis luam yeeb fais fab, pab kom lawm txiav tau.

Kev pab xws li Asian Smokers’ Quitline yuav pab tau koj txiav luam yeeb. Neeg tsis haus luam yeeb tuaj yeem hu rau qhov Quitline los mus kawm txog kev txhawb kom tus neeg lawm hlub txiav luam yeeb los sis luam yeeb fais fab.
 • www.asiansmokersquitline.org
  • 1-800-NO-BUTTS (Lus Mekas English)
  • 1-800-838-8917 (Lus Suav Chinese)
  • 1-800-778-8440 (Lus Nyablaj Vietnamese)  
Yeej tseem tau mus, yog hais tias koj tau nyob ze nrog ib leej neeg muaj tus kab mob COVID thiab koj muaj tus yam ntxwv Ii mob COVID, koj yuav tsum mus kuaj thiab nyob hauv tsev. Koj qhov chaw ua hauj lwm los sis tsev kawm ntawv kuj yuav toob kaas kom koj mus kuaj ntxiv los kuj muaj. Ua raws li cov lus qhia.

Koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID yuav muaj pab los txhawb yus lub cev kom yus txhob mob hnyav los sis ntsib kev nruam sim los ntawm tus kab mob COVID. Yuav tsum muaj kev tshawb fawb txog tus kab mob no ntxiv peb thiaj li yuav paub txog seb koob tshuaj tiv thaiv kab mob yuav pab tiv thaiv tib neeg ntev npaum li cas.

Nrog koj tus kws kho mob tham yog koj muaj lus nug txog kev kuaj mob tom qab koj nkaug tshuaj tiv thaiv tag.

Kev mus kuaj mob yuav pab peb tshawb fawb tau seb peb puas muaj tus mob COVID thiaj li yuav ua tau rau koj pab koj tus kheej thiab cov neeg uas koj hlub.

Tau. Nws muaj cov kuaj tau tus kab mob uas koj siv tau rau nram tsev yog hais tias koj tau daim ntawv mus nqa los sis mus yuav.

Muaj kev kuaj xws li PCR thiab antigen.

Kev kuaj PCR kuaj tau zoo dua tam sis nws kim dua thiab siv sij hawm ntev dua (1 mus rau 3 hnub) mam li paub seb koj puas mob. Tus nqis rau kev kuaj PCR kim mus txog li $100 thiab tej zaum koj lub insurance pab them los sis nom tswv kuj muaj nyiaj pab them. Thaum koj kuaj tag qee zaum lawv xav kom koj muab xa mus rau qhov chaw tshawb fawb. 

Kev kuaj Antigen pheej yig dua thiab ceev dua tiam sis kuaj tau tsis zoo heev. Tus nqis rau qhov kev kuaj no yog $25 mus rau $40 ntawm tsev muab tshuaj lo sis mus yuav hauv online.


Yog yuav nres txoj kev kis kab mob COVID-19, kev mus kuaj mob yog ib lub luag hauj lwm tseem ceeb.


Xav paub ntau ntxiv los ntawv CDC:

Txawm hais tias koj tau kuaj tag tsis muaj COVID, ib txhia neeg muaj lwm yam mob xws li tau txais tus kab mob khaub thuas (flu or cold) thiaj li ua rau lawv tseem hnov mob.

Tab sis xyuam xim vim tej zaum kev kuaj yuam kev los kuj muaj: Qhov kuaj mob hais tias koj tsis muaj COVID, tab sis koj yeej kis tau tus kab mob COVID lawm.

Nug koj tus kws kho mob seb koj puas yuav tau rov mus kuaj dua yog hais tias koj tseem mob.

Rau siab xyaum cov kev cai caiv kom nyob nyab xeem txawm hais thias koj muaj los sis tsis muaj tus kab mob thiaj li tsis ua rau tus kab mob COVID mus kis tau rau lwm tus tib neeg: Yuav tsum ntxuav tes tas li, siv ntaub npog ntsej muag, thiab nyob tsev deb ntawm lwm tus neeg yog hais tias koj tseem hnov mob.

Lub caij nyoog no, koj tuaj yeem yuav tshawb pom tias koj muaj COVID los ntawm kev ntsuas mob xws li kev kuaj cov qauv ntawm koj lub qhov ntswg lossis qhov ncauj.  
Muaj ob hom kev soj ntsuam mob: 
 • Kev kauj ntsuam molecular, suav nrog NAAT (Nucleic acid amplification test) lossis RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase chain reaction), kuaj xyuas tau caj ces los ntawm tus kab mob.Kev ntsuam xyuas molecular yog qhov rhiab tau tseeb dua li kev kuaj antigen tab sis yuav siv sijhawm ntev dua kom txog thaum koj tau txais cov kev soj ntsuam rov qab (yuav siv sij hawm li ntau teev rau ob peb hnub). 
 • Kev kuaj ntsuam Antigen yog kuaj xyuas cov protein tshwj xeeb los ntawm tus kab mob.Kev kuaj ntsuam Antigen pheej yig dua thiab rov qab tau sai dua.Txawm li ntawm los, txoj kev kuaj nstuam no kuj zoo tsis npau li qhov kev ntsuas molecular vim tias tej zaum nws tuaj yeem ntsuam xyuas tsis meej thiab qhia yuam kev - lwm lub ntsiab lug hais cev, qhov kev kuaj ntsuam nrhiav tsis tau tus kab mob tab sis qhov tseeb, koj muaj COVID. 
  
Ob hom kev kuaj ntsuam no mus nrhiav tau los ntawm kws kho mob lossis nom tswv cov neeg ua hauj lwm soj ntsuam kev nyabxeeb (public health provider) lossis cov khoom siv kuaj ntsuam hauv tsev. 
Koj txoj kev xaiv ntawm kev kuaj ntsuam kuj nyob ntawm koj qhov chaw ua haujlwm, lossis kev xav tau rau kev mus ncig tebchaws sab nraud uas tsis yog Tebchaws Meskas.  Yog xav paub rau kev mus ncig tebchaws, saib CDC cov lus qhia ntawm no:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

Nrhiav kev kawm yog tias koj tab tom muaj COVID lossis txawm tsis muaj los nws tseem ceeb tshaj plaws yog koj puab kev tiv thaiv lwm tus nyob ib puag ncig koj.  

Yog xav paub ntxiv, mus siab tau ntawm: 
Tsis tau. Kev “ceev faj” tsis tuaj yeem tiv thaiv leej twg los ntawm kev tau txais kab mob COVID.

Mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog qhov uas yuav pab tau koj tus kheej kom tsis txhob mob hnyav los ntawm COVID.

Muaj ntau hom kab mob COVID, cov neeg uas tsis tau nkaug tshuaj yuav muaj feem kis tau kab mob COVID thiab ntsib kev nruam sim.

Nrog koj tus kws kho mob tham txog koj cov kev txhawj xeeb. Yog koj mus nkaug tshuaj ntxov, koj yuav ntxov pab tiv thaiv koj tus kheej thiab koj tsev neeg sai.

 
Xav paub ntxiv:
CDC tseem xav kom cov neeg nkaug tshuaj tag siv ntaub npog qhov ncauj thaum nyob cov chaw uas muaj feem kis tau kab mob siab. Tseem muaj tej co chaw ua xav kom txhua tus neeg tseem siv ntaub npog qov ncauj, xws li chaw caij npav, tsev kawm ntawv, thiab chaw kho mob tsis hais txog koj txaj tshuaj li cas.

Kev txhaj tsuaj tiv thaiv kab mob no yuav siv sij hawm ntev li ob peb lub lim tiam koj lub cev thiaj li mam tsim tau kev tiv thaiv. Lub sij hawm ntawv koj tseem muaj feem kis tau kab mob. Txuas ntxiv, kev tshawb fawb qhia hais tias tib neeg uas nkaug tshuaj tag tseem kis tau tub kab mob COVID rau lwm tus. Yog li ntawd, peb xav kom:
 • Tseem siv ntaub npog qhov ncauj txuas ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog koj nrog lwm tus uas tseem nkaug tshuaj tsis tau tag.
 • Ntxuav koj txhais tes tas mus li, tsis txhob kov koj lub ntsej muag, thiab txwv kev mus rau tej chaws uas muaj cov neeg uas tsis nyob nrog koj.
 • Tsis txhob hnov qab mus kuaj yog thias koj mob.

Siv ntaub npog qov ncauj yog ib qho kev uas pab tau lwm tus thiab pab tau koj tus kheej zoo tshaj.

Tag nrho cov tshuaj tiv thaiv pom tau thiab txhawb qhia tias txhajtshuaj tiv thiav pab tau kom tsis txhob mob hnyav los ntawm COVID.

Plaub peb lub tuam txhab tau kev tso cai los ntawm FDA los siv tau haum teb chaws Meskas: Pfizer, Moderna, Novavax, thiab Johnson & Johnson.

Feem coob ntawm cov tshuajtxhaj, qee cov tshuajtxhaj tivthaiv yuav tsum tau teem sijhawm ob peb zaug lossis teem ntau lub sij hawm nrog ob peb lub lis tiam nyob sib nrug nruab nrab.

Txhaj ntxiv lwm koobtshuaj losis txhajt koob shuaj tivthaiv txhawb booster yog kev pom zoo rau cov neeg muaj hnub nyoog 5 xyoo rov saud.

Nws tseem ceev heev uas yuav tau ua raws li cov kev txheej txheem kom tiv thaiv tau siab tshaj plawv, vim li ntawv, yuav tsum xyuas mus kom tau koj lub sijhawm teem tseg. 

Yog xav paub ntxiv: 

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.