Covid Informed

Tus kab mob sib kis coronavirus (COVID-19) yog tsim los ntawm tus kab mob vais lav sib kis. Cov tsos mob yuav muaj xws li ua npaws, hnoos, thiab txog siav. Feem ntau nws kis rau ib tug neeg mus rau lwm tus los ntawm kev hnoos thiab txham. Tus kab mob no tseem tuaj yeem sib kis tau thaum tib neeg tau sib chwv nrog ib tug...

Lus Qhia Txhua Yam

Tus kab mob sib kis coronavirus (COVID-19) yog tsim los ntawm tus kab mob vais lav sib kis. Cov tsos mob yuav muaj xws li ua npaws, hnoos, thiab txog siav. Feem ntau nws kis rau ib tug neeg mus rau lwm tus los ntawm kev hnoos thiab txham. Tus kab mob no tseem tuaj yeem sib kis tau thaum tib neeg tau sib chwv nrog ib tug neeg kis tus mob.

Cov neeg feem ntau muaj cov tsos mob me thiab tuaj yeem saib xyuas lawv tus kheej hauv tsev. Yog tias lawv cov tsos mob loj tuaj, lawv yuav tsum tau txais kev kho mob hauv tsev kho mob. Txoj kev kho yuav suav cov tshuaj kom txo cov tsos mob, ntxiv rau kev txhawb nqa ua pa xws li kev kho oxygen los sis lub tshuab ua pa.

Nws tseem ceeb uas tsis txhob kis tus kab mob mus rau lwm tus. Yog tias koj muaj tus kab mob COVID-19, looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txhua lub sij hawm uas koj nyob nrog lwm tus neeg ib puag ncig. Nws tuaj yeem pab nres kev kis tus kab mob tau. Koj yuav tsum cais koj tus kheej thaum koj mob. Tawm hauv koj lub tsev tsuas yog tias koj xav tau kev kho mob los sis kuaj mob nkaus xwb.

Kev saib xyuas rov qab yog qhov tseem ceeb ntawm koj tus me nyuam kev kho thiab nyab xeeb.. Nco ntsoov ua thiab mus rau txhua lub sij hawm teem sij hawm, thiab hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj muaj teeb meem. Nws tseem yog ib qho tswv yim zoo kom paub txog koj qhov kev kuaj mob thiab khaws cov npe tshuaj uas koj noj.

Koj tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej hauv tsev li cas?

 • So kom txaus. Nws tuaj yeem pab koj kom hnov tias zoo tuaj.
 • Haus dej kom ntau txaus. Qhov no yuav pab hloov cov dej uas poob los ntawm ua npaws. Cov kua dej kuj pab txo qhov mob lub qa. Dej, kua zaub, kua txiv hmab txiv ntoo, thiab tshuaj yej kub nrog txiv qaub maj naus yog qhov kev xaiv zoo.
 • Noj cov tshuaj acetaminophen (xws li Tylenol) txhawm rau txo qhov kub taub hau. Nws kuj tseem yuav pab ua kom mob nqaij thoob ib ce. Nyeem thiab ua raws li tag nrho cov lus qhia hauv daim ntawv lo.
 • Siv cov tshuaj pleev petroleum jelly rau cov tawv nqaij uas mob. Qhov no tuaj yeem pab tau yog tias cov tawv nqaij nyob ib ncig ntawm koj lub qhov ntswg thiab daim di ncauj yuav mob los ntawm kev muab tshuaj ntxuav ntau nrog cov ntaub so ntswg. Yog tias koj siv cov pa oxygen, siv cov khoom siv dej uas tsis siv los hloov rau cov tshuaj pleev petroleum jelly.

Cov lus qhia rau kev cais tus kheej

 • Txwv kev sib cuag nrog cov neeg hauv koj tsev. Yog tias ua tau, nyob hauv chav pw sib cais thiab siv chav dej sib cais.
 • Looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj nyob ib ncig ntawm lwm tus neeg. Nws tuaj yeem pab nres kev kis tus kab mob thaum koj hnoos los sis txham.
 • Yog tias koj yuav tsum tau tawm hauv tsev mus, zam cov chaw muaj neeg coob coob thiab sim nyob kom nyob deb li 6 fij ntawm lwm tus neeg.
 • Zam kev sib cuag nrog cov tsiaj yug thiab lwm yam tsiaj.
 • Siv ntaub so ntswg npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg thaum koj hnoos los sis txham. Tom qab ntawd muab nws pov tseg rau hauv lub thoob khib nyiab tam sim ntawd.
 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes, tshwj xeeb yog tom qab koj hnoos los sis txham tas. Siv tshuaj ntxuav tes thiab dej, thiab txhuam rau daim tawv nqaij yam tsawg kawg yog 20 feeb. Yog tias tsis muaj xab npum thiab dej, siv cov tshuaj ntxuav tes muaj cawv cuaj caum ntxuav.
 • Tsis txhob sib koom khoom siv hauv koj tsev neeg. Cov no suav nrog pam vov txaj pw, phuam so, khob thiab tsom iav, thiab khoom siv tais diav.
 • Siv cov tshuab ntxhua khaub ncaws hauv cov dej sov tshaj plaws yog pub rau hom ua ntaub, thiab ua kom nws qhuav tag nrho. Nws tsis ua cas rau kev ntxuav lwm tus neeg cov khaub ncaws nrog koj li.
 • Tus ntxuav thiab tsuag tshuaj tu kab mob rau koj lub tsev txhua hnub. Siv tshuaj ntxuav tsev thiab phuam so tua kab mob los sis tshuaj txau tua kab mob. Ua tib zoo saib xyuas kom huv rau yam khoom uas koj tuav nrog koj txhais tes. Cov no suav nrog lub pob qhov rooj, chaw taws teeb, xov tooj, thiab cov tes qhib ntawm koj lub tub yees thiab lub microwave. Thiab tsis txhob hnov qab ua cov txee, xov tooj thej lev, chav dej, thiab daim ntaus ntawv khoos phis tawm.

Thaum koj tuaj yeem cais tus kheej nyob

 • Yog tias koj paub los yog xav tias koj kis tau tus kab mob COVID-19, yuav tsum tau cais tus kheej kom txog thaum:
  • Koj tsis tau kub ib taub hau 24 teev uas koj tsis noj tshuaj los txo qhov kub taub hau li, thiab
  • Koj cov tsos mob tau zoo tuaj lawm, thiab
  • Nws yog tsawg kawg 10 hnub txij li thaum koj cov tsos mob pib.
 • Nrog koj tus kws kho mob tham txog seb koj tseem yuav tsum tau kuaj, tshwj xeeb yog tias koj muaj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob.

Koj yuav tsum hu nrhiav kev pab thaum twg?

Hu 911 tau txhua lub sij hawm koj xav tias tej zaum yuav xav tau kev saib xyuas xwm ceev. Piv txwv li, hu yog koj muaj cov tsos mob uas yuav txo tau txoj sia, xws li:

 • Koj muaj teeb meem ua pa nyuaj. (Koj tsis tuaj yeem tham dab tsi li.)
 • Koj pheej mob hauv siab los sis ceev hauv siab.
 • Koj kiv taub hau heev los sis sib taub hau.
 • Koj tsis meej pem los sis tsis tuaj yeem xav meej.
 • Koj lub ntsej muag thiab daim di ncauj muaj xim xiav-xiav.
 • Koj tsis hnov lawm (ua rau tsis nco qab) los sis nyuaj rau kom tsa sawv.

Hu rau koj tus kws kho mob tam sim no los sis mus ntsib kws kho mob tam sis ntawv yog tias:

 • Koj ua tsis taus pa mes ntsis mus txog nyuaj. (Koj tuaj yeem hais ib kab lus tag nrho.)
 • Koj hnoos tau ntshav (ntau dua li ntawm 1 rab diav).
 • Koj muaj cov cimm ntshav siab. Cov no suav nrog hnov tob tob; ua ib yam tsis muaj zog sawv ntsug; thiab muaj tawv nqaij txias, daj, thiab nplaum.

Saib kev hloov pauv hauv koj li kev noj qab haus huv kom ze, thiab nco ntsoov hu rau koj tus kws kho mob yog tias:

 • Koj cov tsos mob mob heev dua qub.
 • Koj tsis zoo raws qhov kev xav tseg.

Hu ua ntej koj mus ntsib kws kho mob. Ua raws lawv cov lus qhia. Thiab rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

Koj yuav kawm qhov twg ntxiv?

Mus rau https://www.healthwise.net/patientEd

Nkag mus C007 hauv lub thawv tshawb nrhiav kom paub ntau ntxiv txog "Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19): Cov Lus Qhia Rau Kev Kho Mob".

Healthwise cov neeg ua haujlwm

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

2022-01-21

©2006-2022 Healthwise, Incorporated. Healthwise, Healthwise rau txhua qhov kev txiav txim siab kev noj qab haus huv, thiab lub logo Healthwise yog cov cim lag luam ntawm Healthwise Incorporated.

Cov lus qhia kev saib xyuas tau yoog raws li daim ntawv tso cai los ntawm koj tus kws kho mob. Yog tias koj muaj lus nug txog kev mob lossis kev qhia ntawv no, ib txwm nug koj tus kws kho mob. Healthwise, suav nrog tsis lees paub kev lav phib xaub lossis kev lav phib xaub rau koj qhov kev siv cov ntaub ntawv no.

Terms of Use | Privacy Policy | More Information

lus:

aaa

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.