Covid Informed

Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19): Yuav hu thaum twg tau

Hu 911 tau txhua lub sij hawm koj xav tias tej zaum yuav xav tau kev saib xyuas xwm ceev. Piv txwv li, hu yog koj muaj cov tsos mob uas yuav txo tau txoj sia, xws li:

 • Koj muaj teeb meem ua pa nyuaj. (Koj tsis tuaj yeem tham dab tsi li.)
 • Koj pheej mob hauv siab los sis ceev hauv siab.
 • Koj kiv taub hau heev los sis sib taub hau.
 • Koj tsis meej pem los sis tsis tuaj yeem xav meej.
 • Koj lub ntsej muag thiab daim di ncauj muaj xim xiav-xiav.
 • Koj tsis hnov lawm (ua rau tsis nco qab) los sis nyuaj rau kom tsa sawv.

Hu rau koj tus kws kho mob tam sim no los sis mus ntsib kws kho mob tam sis ntawv yog tias:

 • Koj ua tsis taus pa mes ntsis mus txog nyuaj. (Koj tuaj yeem hais ib kab lus tag nrho.)
 • Koj hnoos tau ntshav (ntau dua li ntawm 1 rab diav).
 • Koj muaj cov cimm ntshav siab. Cov no suav nrog hnov tob tob; ua ib yam tsis muaj zog sawv ntsug; thiab muaj tawv nqaij txias, daj, thiab nplaum.

Saib kev hloov pauv hauv koj li kev noj qab haus huv kom ze, thiab nco ntsoov hu rau koj tus kws kho mob yog tias:

 • Koj cov tsos mob mob heev dua qub.
 • Koj tsis zoo raws qhov kev xav tseg.

Hu ua ntej koj mus ntsib kws kho mob. Ua raws lawv cov lus qhia. Thiab rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no: 

lus:

aaa

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.