Covid Informed

Kev saib xyuas ib tus neeg mob uas muaj tus Kab Mob COVID-19

Cov neem feem coob uas tau txais Tus Kab Mob COVID-19 yuav rov zoo tu qab tau nrog rau lub sij hawm thiab kev saib xyuas hauv tsev. Nov yog qee yam kom paub yog tias koj tseem tab tom saib xyuas tus neeg mob.

 • Kho cov tsos mob.

  Cov tsos mob tshwm sim muaj xws li ua npaws, hnoos, thiab ua tsis taus pa. Hais kom tus neeg mus so kom ntau thiab haus dej kom txaus txhawm rau ntxiv cov dej uas raug lub cev siv thaum lub sij hawm ua npaws.

  Txhawm rau txo koj qhov ua npaws, siv cov tshuaj acetaminophen (xws li Tylenol). Nws kuj tseem yuav pab ua kom mob nqaij thoob ib ce. Nyeem thiab ua raws li tag nrho cov lus qhia hauv daim ntawv.

 • Saib rau cov tsos mob uas qhia tias qhov mob hnyav zuj zus.

  Tus neeg ntawv tej zaum yuav xav tau kev saib xyuas kho mob yog tias lawv mob hnyav dua (piv txwv, yog tias nws ua pa nyuaj). Tab sis hu rau tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm ua ntej koj yuav mus ntsib. Lawv tuaj yeem qhia rau koj tias yuav kom ua li cas.

  Hu 911 los sis cov kev pab cuam thaum ti tes ti taw yog tias tus neeg ntawd muaj cov tsos mob no:

  • Kev ua pa nyuaj los sis ua pa ceev.
  • Qhov tsos mob pheej los yog ceev lub hauv siab.
  • Cov kev txhawj xeev, los sis teeb meem hauv txoj kev xav.
  • Pleev kob xiav rau lawv daim di ncauj los sis lub ntsej muag.

  Qee cov neeg yuav muaj mob heev thiab xav tau kev pab cuam rau kev kho mob. Hu rau tus kws kho mob sai li sai tau tam sis ntawv thaum pib muaj tsos mob yog tias tus neeg koj tau tu tshaj 65 xyoos, haus luam yeeb, los sis muaj mob muaj nkeeg loj, xws li hawb pob, mob plawv, ntshav qab zib, los sis teeb meem tiv thaiv kab mob.

 • Tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus.

  Tus kab mob sib kis ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus tau tau yooj yim , yog li ntawv yuav tsum tau ceev faj kom zoo txhawm rau tsis txhob tau sib chwv los sis sib kis tus kab mob.

  • Muab tus neeg muja tus kab mob nyob sib nrug ntawm lwm tus neeg kom deb li tuaj yeem ua tau.
   • Cia ib tus neeg nyob hauv ib chav. Yog hais tias koj tuaj yeem, cia rau lawv tau siv lawv lub chav dej ntiag tug.
   • Tsuas pub kom muaj ib tug neeg tu saib xyuas lawv nkaus xwb. Cais lwm tus neeg - thiab tsiaj txhuv nyob nrug deb hauv tus neeg mob chav pw.
   • Kom tus neeg ntawv rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ib ncig ntawm lwm tus neeg. Qhov no suav nrog thaum ib tus neeg nyob nrog lawv ua ke hauv chav pw los sis yog lawv tawm hauv chav pw mus (piv txwv li, mus rau hauv chav dej). Yog tias daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ua rau tus neeg mob ua pa nyuaj, yog li yuav tsum cia lwm tus neeg ua tus rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
   • Tsis txhob ntshuav qhia tawm cov khoom ntiag tug. Cov no suav nrog cov tais diav, khob, phuam so, thiab pam vov.
  • Ntxuav koj ob txhais tes kom huv tas li los haj yam zoo. Siv tshuaj ntxuav tes thiab dej, thiab txhuam rau daim tawv nqaij tsawg kawg yog 20 feeb. Qhov no tseem ceeb heev tom qab koj tau nyob ib ncig ntawm tus neeg mob los sis kov chwv khoom uas lawv tau kov. Yog tias xab npum thiab dej tsis zoo, siv cov tshuaj ntxuav tes uas muaj cawv tsawg kawg 60%.
  • Zam txhob kov koj lub qhov ncauj, qhov ntswg, thiab qhov muag.
  • Saib xyuas ntxhua khaub ncaws rau tus neeg mob. Nws tsis ua li cas rau kev ntxhua tus neeg mob khaub ncaws nrog koj cov khaub ncaws. Yog tias koj muaj cov khaub ncaws, rau hnab looj tes uas sib tas hle pov tseg thaum koj txhua lawv cov khaub ncaws qias neeg, thiab ntxuav koj txhais tes kom zoo tom qab koj tuav cov khaub ncaws tas. Ntxhua cov khaub ncaws nrog cov dej sov uas raug tso cai raws hom ntaub, thiab ziab kom qhuav.
  • Tu cov cov khoom uas tau tuav txhua hnub kom huv si thiab txhua lub sij hawm uas tus neeg mob tau chwv. Cov no suav nrog tus tes xauv qhov rooj, lub pob nta teeb, chav dej, txee, thiab lub remote tswj hwm. Siv cov tshuaj tua kab mob hauv tsev los yog cov tshuaj dawb tso hauv tsev. (Ua raws cov lus qhia hauv daim ntawv.) Yog tias tus neeg mob muaj lawv chav ntiag tug, siv tshuaj tua kab mob hauv chav txhua hnub.
  • Txwv koj cov neeg tuaj saib koj lub tsev. Txhawm rau tiv thaiv tsev neeg thiab cov phooj ywg, tiv tauj lawv tsuas yog hu xov tooj los sis khoos phis tawj xwb.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no:

lus:

Good info

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.