Covid Informed

Tus Kab Mob COVID-19 tau muab kuaj xyuas li cas?

COVID-19 yog kuaj pom muaj nrog kev kuaj xyuas tus kab mob vais lav. Qhov no kuj tseem tuaj yeem hu ua kev kuaj PCR los sis kev kuaj antigen. Nws nrhiav cov pov thawj ntawm tus kab mob hauv koj cov pa los sis lub ntsws (qhov txheej teg kev ua pa).

Qhov kev kuaj xyuas no feem ntau ua hauv tus qauv los ntawm lub qhov ntswg, caj pas, los sis lub ntsws. Qee zaum ua hauv cov qauv ntawm qaub ncaug. Ib txoj hauv kev uas qhov qauv tau muab khaws yog los ntawm kev muab tus pas ntaub so ntev tsij rau sab tom qab ntawm lub qhov ntswg.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.