Covid Informed

Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19: Lus Qhia Txhua Yam

Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tuaj yeem pab kom koj tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19.

Tus naj npawb ntawm koob tshuaj koj xav tau nyob ntawm seb koj tau txais cov tshuaj txhaj tiv thaiv twg. Nws kuj nyob ntawm koj lub hnub nyoog thiab kev noj qab haus huv. Cov neeg feem coob kuj xav tau koob tshuaj "txhawb zog" tom qab los pab kom lawv tseem muaj kev tiv thaiv. Koj raug suav hais tias yog tus paub txog koj cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum koj tau txais tag nrho cov koob tshuaj pom zoo thiab koob tshuaj txhawb zog.

Tej zaum cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv ntau tus neeg mob COVID-19. Tab sis yog tias koj tseem kis tau tus kab mob COVID-19, tej zaum koj cov tsos mob yuav hnyav dua yog tias koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv. Koj tsis tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.