Covid Informed

Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới:

bình luận:

一旦有相关症状就要求医,如果确诊患病,应立即自我隔离。在家照顾患者时,要佩戴口罩,勤洗手,多消毒。

一旦有相关症状就要求医,如果确诊患病,应立即自我隔离。在家照顾患者时,要佩戴口罩,勤洗手。

感觉染病,自动隔离,一直到没有为止

自动隔离一直到没事为止

感觉染病,应立即见医生,自动隔离,带口罩

感觉有这些病徵应该马上看医生和自我隔离,带口罩, 多洗手和消毒。

一旦感觉有上序问题,应该马上到急诊求医检测,和做好各种隔离防护工作。带好口罩和消毒,多洗手。

That's true

呼吸困难,感觉很不舒服就要寻求急诊,一旦患病就要自我隔离。在家没有受感染的人,都要做好防护措施,带好口罩,多消毒。多洗手。要做好隔离工作。

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.