Covid Informed

Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới:

bình luận:

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

一旦有相关症状就要求医,如果确诊患病,应立即自我隔离。在家照顾患者时,要佩戴口罩,勤洗手,多消毒。

感觉自己有症状,立即自我隔离,戴口罩,见医生。

感觉有症状,要立即自我隔离

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

一有症状,立即求医,

一旦有相关症状就要求医,如果确诊患病,应立即自我隔离。在家照顾患者时,要佩戴口罩,勤洗手,多消毒,并及时通知自己近期接触过的人。

发现自己有症状,应该自我隔离并且通知自己近期接触过的人告诉他们自己的情况,让他们观察自己。最后就是自我隔离到完全自愈。

一旦发现有症状,必须消毒自己接触过的东西和自我隔离

一旦有相关症状就要求医,如果确诊患病,应立即自我隔离。在家照顾患者时,要佩戴口罩,勤洗手和多消毒。

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.