Covid Informed

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Askiv):


Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Hmoob):

lus:

Cám ơn Đặc cho biết Tin Tức

Cám ơn những thông tin hữu ích được học hỏi và ngăn ngừa,cách điều trị bệnh,bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và người thân!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,约见医生。

Thank you for your information

Good information! Everyone should know!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

This information is very useful

One important thing is that some covid-19 patients don’t have any symptom

Tin tức thật hữu ích để mình biết cách tránh bị dính cô vít. Hy vọng mình vẫn khỏe

若发现有新冠病毒症状时、立即看医生自我隔离.还避免病毒传播.在家休息

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.