Covid Informed

Nhân Viên Sức Khỏe Cộng Đồng

Giới Thiệu Nhân Viên Sức Khỏe Cộng Đồng Của Chương Trình THÔNG TIN:

Nhân viên sức khỏe cộng đồng trong Chương Trình INFORMED là một người đã được chọn để dạy những người khác trong cộng đồng của họ về cách giữ gìn sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Họ đã được các nhân viên nghiên cứu đào tạo để cung cấp thông tin cập nhật về COVID-19.

Nhân viên sức khỏe cộng đồng của chúng tôi được lựa chọn vì họ là người niềm nở, thân thiện, cởi mở và thể hiện sự quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe cộng đồng của họ. Họ sẽ dẫn dắt các buổi giáo dục sức khỏe về COVID-19, để các thông tin sức khỏe quan trọng được truyền đạt đến các thành viên của cộng đồng theo cách phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ.