Covid Informed

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Askiv):  

 

 Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Hmoob):  

lus:

Cám ơn thông tin rất rõ ràng hữu ích!

Good information. Thanks

Đang chờ mũi chích ngừa kế tiếp

信息很实用时效。

信息非常有用!

已接种加强疫苗

到医院去接种疫苗,我已打了加强剂。

保护好自己一定要打加强针

Good information

到医院去接种疫苗。我已打了加强剂。

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.