Covid Informed

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Hmoob):

 

lus:

Mọi người trong cộng đồng nói chung và mỗi gia đình nói riêng nên thực hành hướng dẫn việc phòng ngừa và tránh lây nhiễm dịch bệnh!

Đây là những thông tin hữu ích để giúp chúng ta phòng chống và giảm thiểu sự nguy hại của COVID-19. Mong là mọi người cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Nên thực hiện

Đây là những điều mọi người nên thực hiện

Clear and useful information

Qua huu ich vi biet thong tin nay

Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn cho nhau

Thank you for information

出门要做好防护措施

出门要做好防护措施

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.