Covid Informed

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Askiv): Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Hmoob): 

lus:

Cám ơn những thông tin rất tốt và hữu ích!

Good information

I have booster shot already! 😀

Good information

Phải và nên đi chích ngừa để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quanh

Good news

鼓励更多人接种完整疫苗

鼓励更多人接种完整疫苗

Good information!

当然不能在家里做检测,要到政府指定的检测中心去做检测工作,才能做到的结果准确,达到目的。-

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.