Covid Informed

Cov Khoomsiv Xaivlos Uas Haistxog Txheebcais COVID-19:

Peb tau xaiv ntau qhovchaw qhia khoomsiv txheebcais txog COVID-19 nyob hauv yeebyaj Rojhmab, khaws rau peb cov neeg zejzog kom paubzoo txog COVID-19, uas thoob nriajteb thiab hauv zejzog. Cov ntsiablus khoomsiv tso raws kab hauvqab ntiv “Txheebcais.”

Tagnrho

Kuajmob

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.