Covid Informed

Xav tau cov khoom kuaj COVID tom tsev ntau dua ntxiv? Tam sim no koj tuaj yeem thov tau cov khoom kuaj COVID tom tsev ntxiv dawb xwb!


Website Cob Lus: 
  • Ib lub tsev twg, tsuas pub thov tau 1 pob cov khoom kuaj kabmob xwb. 
  • Ib pov cov khoom kuaj kabmob COVID-19 muaj 4 tug soj ntsuas kuaj kabmob nyob rau hauv. 
  • Kev xa khoom dawb; Kev txiav txim yuav pib xa tawm lub lim tiam ntawm Kaum Ob Hlis 19, 2022.

Koj tuaj yeem tau txais cov khoom siv kuaj COVID-19 dawb xa tuaj rau hauv koj tsev.

Nyem qhov no mus tso npe rau kev txais cov khoom siv dawb:  https://special.usps.com/testkits

lus:

aaa

Good info. Thanks!

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.