Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容:

评论:

Cám ơn thông tin rất rõ ràng hữu ích!

Good information. Thanks

Đang chờ mũi chích ngừa kế tiếp

信息很实用时效。

信息非常有用!

已接种加强疫苗

到医院去接种疫苗,我已打了加强剂。

保护好自己一定要打加强针

Good information

到医院去接种疫苗。我已打了加强剂。

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html