Covid Informed

Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới: 

bình luận:

Cám ơn thông tin rất rõ ràng hữu ích!

Good information. Thanks

Đang chờ mũi chích ngừa kế tiếp

信息很实用时效。

信息非常有用!

已接种加强疫苗

到医院去接种疫苗,我已打了加强剂。

保护好自己一定要打加强针

Good information

到医院去接种疫苗。我已打了加强剂。

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.