Covid Informed

Bilingual (Cantonese/English) Town Hall  (Zoom Only)
CoVID-Associated Neurologic Symptoms and Long CoVID
April 27, 2022 (Wednesday) 
5:00 PM - 6:15 PM (Pacific time) 
Registration You will receive the Zoom link by email after registering using the link below, and you can then click to save the event in your calendar
Panelists
  • Sara LaHue, MD, Assistant Professor of Medicine, Neurology, UCSF Weill Institute for Neurosciences 
  • Lekshmi Santhosh, MD, MA, Assistant Professor of Clinical Medicine, UCSF Medical Director, UCSF Post CoVID OPTIMAL Clinic 
Moderator 
  • Diana Lau, PhD, RN, CNS, Director, UCSF Asian Health Institute

    Panel Discussion 
  • What are the neurologic symptoms in patients afflicted with CoVID ? 
  • What is Long CoVID?  
  • UCSF’s Post CoVID OPTIMAL Clinic  
  • Everything we know about Long CoVID at present 

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.