Covid Informed

Bilingual (Cantonese/English) Town Hall  (Zoom Only)
CoVID-Associated Neurologic Symptoms and Long CoVID
April 27, 2022 (Wednesday) 
5:00 PM - 6:15 PM (Pacific time) 
Registration You will receive the Zoom link by email after registering using the link below, and you can then click to save the event in your calendar
Panelists
  • Sara LaHue, MD, Assistant Professor of Medicine, Neurology, UCSF Weill Institute for Neurosciences 
  • Lekshmi Santhosh, MD, MA,  Assistant Professor of Clinical Medicine, UCSF Medical Director, UCSF Post CoVID OPTIMAL Clinic 
Moderator 
  • Diana Lau, PhD, RN, CNS, Director, UCSF Asian Health Institute

    Panel Discussion 
  • What are the neurologic symptoms in patients afflicted with CoVID ? 
  • What is Long CoVID?  
  • UCSF’s Post CoVID OPTIMAL Clinic  
  • Everything we know about Long CoVID at present 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.