Covid Informed

Justin Wong

Lãnh Đạo Kỹ Thuật

Tôi hiện là Chuyên gia sản phẩm tại Cloudflare, một công ty mạng như một dịch vụ có trụ sở tại San Francisco, CA. Tôi cũng là một nhà phát triển web Full Stack chuyên về Rails và Javascript.