Covid Informed

评论:

Cám ơn những thông tin rất có ích và hữu dụng trong việc phòng ngừa bệnh cho cá nhân, những người thân cũng như trong cộng đồng.

True

Vẫn phải tiếp tục xét nghiệm dù đã hoàn tất tiêm chủng Covid-19 để an toàn

Can than la tot

看完对这方面的资讯,有更多的了解且清楚。

接种两针后仍要打加强剂.第三针.增.强免疫力.为社会作出贡献

不做

接种两针后仍要打加强剂.第三针.增.强免疫力.为社会作出贡献

不建议在家做测试,要到政府指定的有资质的部门进行测试.

CoviD 19 对我地在美的华人影响特别大,不能过以往的正常生活。

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html