Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容:评论:

Pog

Cám ơn những thông tin hữu ích giúp tôi hiểu biết nhiều hơn trong việc phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh!

Correct

Chúng ta luồn luôn bảo vệ bản thân và người khac

True

Yes of course

Nếu không cảm thấy có triệu chứng gì thì không biết có cần phải thử cô vít không?

继续做好安全防疫。

为人为已,继续保持做安全措施,戴口罩,勤洗手,保持社交距离

继续做好安全措施,保持社交距离,出门带口𦋐,勤洗手为了自己为了家人保持健康的身体。

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html